Gabinet terapii pedagogiczej i logopedycznej

Ku Słowu

 

 

Terapia logopedyczna polega na usuwaniu wad wymowy lub stymulowaniu opóźnionego rozwoju mowy. Rozpoczyna się  od diagnozy, a  następnie opracowywany jest  indy­wi­du­alny pro­gram tera­pii, uwzględ­nia­ją­cy moż­li­wo­ści dziecka. Zaję­cia pro­wa­dzone są w for­mie zabawy, z wyko­rzy­staniem  ciekawych pomocy logopedycznych i gier dydak­tycznych. Dzięki temu zaję­cia są  inte­re­su­jące a dzieci,  chęt­nie w nich uczestniczą. ­

 

kuslowu3_300x200
01
kuslowu5_300x200

Terapia pedagogiczna zwana również reedukacją lub zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi to specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży  ze specyficznymi trudnościami w nauce. Zalecana jest dla dzieci, które mają trudności typu: dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia. Wspomagam również dzieci w przygotowaniu do nauki szkolnej, w opanowaniu  umiejętności czytania i pisania.

 

mgr Agnieszka Horabik

tel. 506 149 369

(po 17.00)

 

Ku SŁOWU

Brwinów k/Warszawy ul.Chopina 1

 

Terapia ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Zajęcia te skierowane są dla dzieci, które  mają trudności podczas pisania i rysowania, nieprawidłowo trzymają przyrząd pisarski, unikają takich czynności jak rysowanie, malowanie i lepienie. Dzieci te mają również trudności z precyzyjnymi czynnościami samoobsługowymi typu:  zapinanie guzików.

 

logo_granatowe1rgb_245x200

Terapia

logopedyczna

Terapia
pedagogiczna

Terapia
ręki